Xuất bản

Bài báo khoa học

Các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VinBDI) được đăng trên các tạp chí/hội nghị hàng đầu thế giới thuộc các lĩnh vực:  Tin y sinh, Xử lý ngôn ngữ & tiếng nói, Thị giác máy tính và Xử lý ảnh y tế. Trong số đó, có nhiều tạp chí có Chỉ số Ảnh hưởng (Impact Factor – IF) cao như Nucleic Acid Research (IF=15), Briefings in Bioinformatics (IF=13.99), Nature Scientific Data (IF=9.8), v.v.

Polygenic Risk Score of Common Genetic Variants for NSAIDS Hypersensitivity Prediction in Vietnamese
Trang Thi Ha Tran, Mai Hoang Tran, Nam Le Nguyen, Nam Ngoc Nguyen, Tien Minh Pham, Quang Thanh Vu, Anh Quynh Nguyen, Mai Thi Vu, Yen Thi Hai Pham, Thang Van Nguyen, Lan Quynh Phan, Nguyet Thi Minh Nguyen, Thuy Thi Thu Can, Anh Thuy Duong, Nguyet Nguyen Nhu, Hang Thi Vu, Sheryl van Nunen, Timothy John Craig, Nam Sy Vo, Hieu Chi Chu, Dinh Van Nguyen
Accepted to AAAAI Annual Meeting, 2024
Pembrolizumab-induced Stevens-Johnson syndrome/ Toxic epidermal necrolysis in a Vietnamese patient with non-small cell lung cancer: case report and mini review
Yen T.H. Pham, Mai T. Vu, Anh Q. Nguyen, Phat N. Trinh, Mai H. Tran, Hieu C. Chu, Nguyet T.M. Nguyen, Chi H.V. Vu, and Dinh V. Nguyen
Accepted to Case Reports in Dermatology, 2024
The therapeutic landscape for COVID-19 and post-COVID-19 medications from genetic profiling of the Vietnamese population and a predictive model of Drug-Drug Interaction for comorbid COVID-19 patients
Thien Khac Nguyen, Giang Minh Vu, Vinh Chi Duong, Thang Luong Pham, Nguyen Thanh Nguyen, Trang Thi Ha Tran, Mai Hoang Tran, Duong Thuy Nguyen, Nam S. Vo, Huong Thanh Phung, Tham Hong Hoang
Accepted in principle to Heliyon (Cell) (IF=4), 2024
A study of genetic variants associated with skin traits in the Vietnamese population
Tham Hong Hoang, Duc Minh Vu, Giang Minh Vu, Thien Khac Nguyen, Nguyet Minh Do, Vinh Chi Duong, Thang Luong Pham, Mai Hoang Tran, Ly Thi Khanh Nguyen, Han Thi Tuong Han, Thuy Thu Can, Thai Hong Pham, Tho Duc Pham, Thanh Hong Nguyen, Huy Phuoc Do, Nam S. Vo, Xuan-Hung Nguyen
Accepted to BMC Genomics (IF=4.5), 2024
Pasa: leveraging population pangenome graph to scaffold prokaryote genome assemblies
Van Hoan Do, Son Hoang Nguyen, Duc Quang Le, Tam Thi Nguyen, Canh Hao Nguyen, Tho Huu Ho, Nam S Vo, Trang Nguyen, Hoang Anh Nguyen, Minh Duc Cao
Nucleic Acid Research (IF=15), 2023
VinDr-Mammo: A large-scale benchmark dataset for computer-aided diagnosis in full-field digital mammography
Hieu T. Nguyen, Ha Q. Nguyen, Hieu H. Pham, Khanh Lam, Linh T. Le, Minh Dao, Van Vu
Nature Scientific Data (IF=9.8), 2023
PediCXR: An open, large-scale chest radiograph dataset for interpretation of common thoracic diseases in children
Hieu H. Pham, Ngoc H. Nguyen, Thanh T. Tran, Tuan N.M. Nguyen, Ha Q. Nguyen
Nature Scientific Data (IF=9.8), 2023
A rapid and reference-free imputation method for low-cost genotyping platforms
Vinh Chi Duong, Giang Minh Vu, Thien Khac Nguyen, Hung Tran The Nguyen, Thang Luong Pham, Nam S. Vo, Tham Hong Hoang
Nature Scientific Reports (IF=4.6), 2023
Overlapping Stevens-Johnson Syndrome and DRESS Syndrome Caused by Phenobarbital: A Vietnamese Case Report
Khiem Van Nguyen, Quang Van Vu, Mai Hoang Tran, Huy Quoc Nguyen, Chi Quynh Le, Bang Cam Thi Dang, Hieu Chi Chu, and Dinh Van Nguyen
Global Pediatric Health, 2023