VinBigdata chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI trong xử lý ảnh y tế

Ngày 25/6/2021, hội thảo “AI trong Xử lý ảnh y tế: Kinh nghiệm phát triển thuật toán và Xây dựng...