Phân tích và đánh giá chất lượng trình tự, biến dị của các mẫu trên các lần chạy hoặc bằng các bộ chuẩn bị thư viện khác nhau.