Kafka introduction
Tăng Đức Thịnh
Y sinh tính toán
Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata
26/02/2021 14:00 - 16:00