Empirical Studies of End-to-end Simultaneous Speech Translation Decoding Strategies
Nguyễn Mạnh Hà (LIG, Grenoble, France)
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
VinBigdata
13/05/2021 15:00 - 17:00