Empirical Studies of End-to-end Simultaneous Speech Translation Decoding Strategies
Nguyễn Mạnh Hà (LIG, Grenoble, Pháp)
Xử lý ảnh y tế
VinBigdata
13/05/2021 10:00 - 11:00