05/03/2021 14:00 - 16:00
Dynamic programming: A new approach to algorithms
Tran Quang Khai
Y sinh tính toán
Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata
26/02/2021 14:00 - 16:00
Kafka introduction
Tăng Đức Thịnh
Y sinh tính toán
Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata
19/02/2021 13:30 - 15:30
How to use AWS cloud in a cost-effective manner
Dao Dang Toan
Y sinh tính toán
Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata
29/01/2021 14:00 - 16:00
Reference Genome and Bioinformatic Analysis
NguyenNT
Y sinh tính toán
Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata
29/10/2020 15:00 - 17:00
Representation on researches and working experience in Biomedicals
TS. Trần Thị Thu Thuỷ
Y sinh tính toán
VinBigData
28/10/2020 15:00 - 17:00
Phân tích và đánh giá chất lượng trình tự từ máy Novaseq 6000
Chuyên gia Illumina
Y sinh tính toán
VinBigdata