25/06/2021 15:00 - 17:00
AI trong Xử lý ảnh y tế: Kinh nghiệm phát triển thuật toán và Xây dựng bộ dữ liệu chuẩn hóa
TS. Phạm Huy Hiệu, Kỹ sư AI Nguyễn Bá Dũng, Nguyễn Trung Nghĩa
Xử lý ảnh y tế
Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata
13/05/2021 10:00 - 11:00
Empirical Studies of End-to-end Simultaneous Speech Translation Decoding Strategies
Nguyễn Mạnh Hà (LIG, Grenoble, Pháp)
Xử lý ảnh y tế
VinBigdata
13/05/2021 14:00 - 15:00
VinDr-SpineXR: An open dataset for spinal lesions detection and classification from radiographs
Nguyễn Trung Hiếu (HUST)
Xử lý ảnh y tế
VinBigdata
21/04/2021 15:00 - 17:00
Recent challenges and advances in AI for Medical Imaging
TS. Phạm Huy Hiệu
Xử lý ảnh y tế
VinBigdata
14/01/2021 17:00 - 18:00
Eye tracking and its applications for severe motor disabilities
Dr. Le Thanh Ha (Vietnam National University, Hanoi)
Xử lý ảnh y tế