Tin tuyển dụng

Business Analyst
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/12/2020
Trung tâm phát triển sản phẩm
DevOps Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 04/12/2020
Trung tâm phát triển sản phẩm
Senior Android Developer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 02/11/2020
Phòng Thị giác máy tính
Computer Vision Researcher
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 02/11/2020
Phòng Thị giác máy tính
Speech Researcher
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 02/11/2020
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Senior Android Developer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 09/09/2020
Phòng Thị giác máy tính
Engineer in Speech
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 28/07/2020
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Speech Research Scientist
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 28/07/2020
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Scientist in Optical Character Recognition
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 29/06/2020
Phòng Thị giác máy tính
Research Scientist
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 29/06/2020
Phòng Thị giác máy tính