Tin tuyển dụng

Frontend Developer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 21/09/2021
Phòng Xử lý ảnh y tế
Senior Business Development Manager
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 17/09/2021
Phòng Marketing và Quan hệ đối tác
NLP Researcher/Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 15/09/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Devops Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 06/09/2021
Trung tâm phát triển sản phẩm
Senior UX/UI Designer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 06/09/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Chuyên viên Marketing
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 19/08/2021
Phòng Marketing và Quan hệ đối tác
Back-End Developers
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 05/07/2021
Trung tâm phát triển sản phẩm
Speech Engineer
Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 05/07/2021
Phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói
Frontend Developer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 02/07/2021
Trung tâm phát triển sản phẩm
Senior Automation Engineer
Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 02/07/2021
Trung tâm phát triển sản phẩm