Giới thiệu về Quỹ VinIF

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) được tập đoàn Vingroup thành lập ngày 21/08/2018 với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm mục đích tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ hỗ trợ nghiên cứu, tài trợ cho các dự án và hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo liên quan đến Big Data với định hướng đưa ra các sản phẩm, các giải pháp công nghệ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. 

Các chương trình tài trợ chính

Ban điều hành