Xử lý ngôn ngữ & tiếng nói

Giới thiệu

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng liên quan đến trí tuệ nhân tạo của VinBigdata, với nhiệm vụ cung cấp các khả năng để máy tính có thể hiểu, nghe và diễn đạt ngôn ngữ của con người, từ đó, giúp con người thực hiện các tác vụ nhất định thông qua một số hình thức khác nhau như tiếng nói và chữ viết.

Hướng nghiên cứu

Nghiên cứu và phát triển các công nghệ để xử lý và phân tích dữ liệu dưới dạng có cấu trúc và phi cấu trúc. Chúng tôi tập trung giải quyết các bài toán về phân tích cú pháp, phân tích ngữ nghĩa, phân tích quan điểm, hệ tri thức, hệ thống hội thoại, nhận dạng tiếng nói và tổng hợp tiếng nói, hướng tới ứng dụng trong đa lĩnh vực như thương mại điện tử, du lịch – dịch vụ, y tế, giáo dục.

Đội ngũ nghiên cứu