Mục tiêu và nội dung:

Chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học và công nghệ các ngành liên quan đến lĩnh vực Khoa học dữ liệu và Học máy giữa VinIF và các Viện nghiên cứu, trường Đại học của Việt Nam nhằm hỗ trợ nguồn lực tài chính và công nghệ, mạng lưới tri thức và chuyên gia cho Cơ sở đào tạo (CSĐT) và học viên cao học có điều kiện học tập, nghiên cứu đạt tầm quốc tế.

Chi tiết xem tại: https://vinif.org/sponsor-programs/hop-tac-dao-tao-thac-si/