Mục tiêu và nội dung:

Hỗ trợ tài chính cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc sẽ hoặc đang theo học các chương trình sau đại học trong nước thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y dược, kinh tế hoặc giáo dục.

Kinh phí hỗ trợ được trao 02 (hai) lần, lần một 70% ngay sau khi ký hợp đồng tài trợ, lần hai 30% khi thanh lý hợp đồng tài trợ và được phân thành các loại sau:

  • Học bổng hỗ trợ học tập thạc sĩ – loại 120.000.000 VNĐ: Là học bổng cấp cho học viên cao học đang còn thời gian học tập nhiều hơn 6 tháng kể từ ngày nhận học bổng;
  • Học bổng hỗ trợ học tập thạc sĩ – loại 60.000.000 VNĐ: Là học bổng cấp cho học viên cao học đang còn thời gian học tập từ 3 tháng đến 6 tháng kể từ ngày nhận học bổng;
  • Học bổng hỗ trợ học tập tiến sĩ – loại 150.000.000 VNĐ: Là học bổng cấp cho nghiên cứu sinh đang còn thời gian học tập, nghiên cứu nhiều hơn 6 tháng kể từ ngày nhận học bổng;
  • Học bổng hỗ trợ học tập tiến sĩ – loại 75.000.000 VNĐ: Là học bổng cấp cho nghiên cứu sinh đang còn thời gian học tập từ 3 tháng đến 6 tháng kể từ ngày nhận học bổng.

Chi tiết xem tại: https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-thac-si-tien-si-trong-nuoc/